Ahmet Malkan - Kahramanmaraş, Turkey

Turkish
Genel olarak müzakereye gőnderdiğimiz yahut gittiğimiz zaman bizim yetki sınırlarımız belirlenmiştir. O sınırlar içerisinde serbestçe müzakere edebiliriz. Eğer müzakereler başka bir mecraya, daha üst noktalara gidiyorsa, belirlenmiş sınırların őtesini aşılıyorsa, o zaman yőnetim kurulundan veya ilgilisinden yetki alınabilir. Fakat müzakere esnasında bilgilenmek açısından gerek hukuk danışmanından, gerek mali danışmanından bilgi sorulabilir; ama gőnderilen müzakereci mutlaka donatılmış yetkili insanlardır ve sınırlar içerisinde karar vermeye tek yetkilidir. Genel olarak bőyle cereyan eder bizim müzakerelerimiz.

English
In general, when we go to negotiations or send someone, our authorities are predetermined. We can negotiate within those borders freely. If the negotiations go down a different path or go to higher levels, and if the borders are breached, then one can get more authority from the board of directors or from the related person. Yet, during the negotiation, one can get information from the judicial or financial consultant; however, the negotiator should be a fully authorized person and is the only person to make decisions within the borders. In general, our negotiations flow this way.

Return to General Topic: Ratification from Superiors
Return to Turkish Topic: Ratification from Superiors